Rola RIPOK

Rola Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Polsce
(uwagi RCEE w Płocku po analizie systemów gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z Wojewódzkich Planów Gospodarki odpadami/seminariów regionalnych)

RIPOK - to perła w koronie systemu gospodarki odpadami komunalnymi – określenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Cele RIPOK: uzyskanie wysokich poziomów recyklingu niektórych rodzajów wytwarzanych odpadów i redukcja bioodpadów składowanych na składowiskach poprzez profesjonalne przetwarzanie odpadów.

Po półrocznej analizie funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wynikają uwagi/wnioski dla zakładów zagospodarowania odpadów, zarządzających nimi gmin, a zwłaszcza potrzeba:

  • zwiększenia efektywności środowiskowej przetwarzanych odpadów komunalnych,
  • uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • działań edukacyjnych dla gmin i mieszkańców w zakresie postępowania z wytwarzanymi odpadami, przetwarzaniem ich,
  • koniecznej kontroli postępowania z odpadami prowadzonej przez uprawnione organy administracji publicznej,
  • kierowania odpadów do instalacji spełniających wymogi BAT,
  • analizy ilości potencjału technologicznego RIPOK oraz technologii instalacji zastępczych wskazanych w wojewódzkich planach gospodarki odpadami,
  • analizy potrzeb w zakresie: modernizacji, rozbudowy istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, budowy nowych instalacji MBP, instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów.