Aktualności

 


Czy pojęcie nieruchomości  zamieszkałej („na której zamieszkują mieszkańcy”) obejmuje również domki letniskowe, hotele, szpitale, akademiki, ogrody działkowe?

Pojęcie nieruchomości zamieszkałej obejmuje wszystkie miejsca, w których koncentruje się centrum życia ludzi jako ich główne miejsce życia w danym  okresie.

Hotele, szpitale, akademiki i ogrody działkowe stanowią obiekty usługowe i użyteczności publicznej, które stanowią nieruchomości niezamieszkałe.  Natomiast domki letniskowe należy zaliczyć do nieruchomości zamieszkałych okresowo. Właściciel takiej nieruchomości powinien w składanej przez siebie deklaracji poinformować gminę, w których miesiącach nieruchomość będzie zamieszkała. Zgodnie z art. 6i ustawy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami powstaje za każdy miesiąc, w którym dna nieruchomość jest zamieszkała, czyli w czasie kiedy zostały wytworzone odpady. Dlatego też, jeżeli w danym miesiącu nikt nie mieszka w określonej nieruchomości, jej właściciel nie ma obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami za ten okres. Z kolei jeśli ktoś jest właścicielem nieruchomości w kilku gminach, powinien złożyć deklarację w każdej, w której położona jest nieruchomość i na podstawie złożonych deklaracji uiszczać tam opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Materiały szkoleniowe, zdjęcia oraz filmy z Konferencji sumującej projekt "Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi" są już dostępne w zakładce Materiały edukacyjne

 


W zakładce Materiały edukacyjne/wydawnictwa umieściliśmy Informator i poradnik edukacyjny "Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Polsce".

 


W zakładce Materiały edukacyjne/wydawnictwa umieściliśmy Broszurę 2 "Bliżej śmieci - dalej od nieporządku".

 


We współpracy z Burmistrzem Miasta Płońska, Wójtem Gminy Płońsk, Przewodniczącym konwentu wójtów i burmistrzów powiatu płońskiego oraz Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku w dniach 27 i 28 maja 2014 r. w Centrum Edukacyjno – Konferencyjnym Poświętne w Płońsku - ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję nt. „Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi” dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Udział w konferencji był bezpłatny.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane były do 22 maja 2014 roku.

Więcej o konferencji

 


Powstał zespół ds. analizy wdrażania ustawy „śmieciowej”

Minister Środowiska powołał zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zarządzeniem Nr 6 z 16.01.2014 roku. Jest to organ pomocniczy Ministra.
Składa się z ekspertów, w tym m.in. z:

  • Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Związku Miast Polskich,
  • WIOŚ w Warszawie,
  • Politechniki Warszawskiej.

Przewodniczący zespołu może zapraszać do udziału w pracach z głosem doradczym inne osoby.

W/w Zespół przeprowadzi analizę stanu wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, na podstawie której przedstawi Ministrowi propozycje rozwiązań  organizacyjnych, legislacyjnych i ekonomicznych usprawniających działanie nowego modelu gospodarki odpadami.

 


Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013 roku stwierdził zgodność z Konstytucją RP większości zakwestionowanych przez  Miasto Świdnik oraz grupę posłów przepisów obowiązującej od dnia 1 lipca 2013 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza to, że podstawowe założenia, na których został oparty nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, nie zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał potwierdził bezwzględny obowiązek organizacji przez gminy przetargów na odbiór odpadów komunalnych. Trybunał uznał również w pełni zasadność zbierania deklaracji od właścicieli nieruchomości przez gminy w ramach nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Trybunał nie znalazł podstaw do stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP definicji właściciela nieruchomości i ciążących na nim obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, a także ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Podtrzymał więc tym samym istniejący obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na podstawie już podjętych uchwał o wysokości tych opłat.

Trybunał orzekł jednak o konieczności uzupełnienia przez ustawodawcę przepisu art. 6k o określenie maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Trybunał uznał, że pięciomiesięczny okres funkcjonowania nowych przepisów jest wystarczający do określenie górnego pułapu tych opłat. Art. 6k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zgodny z Konstytucją. Jedynie w zakresie, w jakim nie przewiduje maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pominięcie ustawowe), jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji.  

Wobec nieuchylenia tego przepisu przez Trybunał Konstytucyjny przepis ten pozostaje w mocy i nadal stanowi podstawę dla rad gmin do określania wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Trybunał nałożył również na ustawodawcę obowiązek zmiany przepisów o zwolnieniach przedmiotowych i dopłatach w terminie 18 miesięcy od daty ogłoszenia wyroku.

Opracowano na podstawie informacji Ministerstwa Środowiska


Wnioski z Seminariów oraz materiały i zdjęcia z Seminariów w Legnicy, Białymstoku, Koninie, Krakowie nt. "Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie – gdzie jesteśmy?" są już dostępne w zakładce materiały edukacyjne


Seminarium dla województwa małopolskiego i podkarpackiego

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku realizuje projekt  pn. „Bliżej śmieci – dalej od nieporządku” organizowało w dniach  6 i 7 listopada 2013 roku bezpłatne seminarium pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie – gdzie jesteśmy?” dla przedstawicieli samorządów gmin (radnych, urzędników, sołtysów), firm gospodarujących odpadami, centrów edukacji ekologicznej, nauczycieli. - więcej o Seminarium w Krakowie

Odbyło się ono w SCSK Ośrodek Hotelowy OPTIMA ul.Malborska 65, Kraków

Początek  6 listopada o godz. 10.00.

Udział w seminarium był bezpłatny.

Zgłoszenia należało dokonać do dnia 31 października 2013 roku wg załączonego formularza - pobierz... 

faxem/tel. 24 2683774 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Każdy z uczestników seminarium otrzymał certyfikat uczestnictwa.

RCEE w Płocku zapewniło materiały seminaryjne, wykwalifikowaną kadrę trenerów, zakwaterowanie i wyżywienie.

 


Seminarium dla województwa wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku realizuje projekt  pn. „Bliżej śmieci – dalej od nieporządku” zorganizowało w dniach  29 i 30 października 2013r.  bezpłatne seminarium pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie – gdzie jesteśmy?” dla przedstawicieli samorządów gmin (radnych, urzędników, sołtysów), firm gospodarujących odpadami, centrów edukacji ekologicznej, nauczycieli - więcej o Seminarium w Koninie

Odbyło się ono w Hotelu NIAGARA - Węglew Kolonia 214, 62-510 Konin

Początek  29 października o godz. 10.00.

Udział w seminarium był bezpłatny.

Zgłoszenia należało dokonać do dnia 25 października 2013 roku wg załączonego formularza - pobierz... 

faxem/tel. 24 2683774 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Każdy z uczestników seminarium otrzymał certyfikat uczestnictwa.

RCEE w Płocku zapewniło materiały seminaryjne, wykwalifikowaną kadrę trenerów, zakwaterowanie i wyżywienie.

 


Seminarium dla województwa podlaskiego i warmińsko - mazurskiego

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w ramach projektu  pn. „Bliżej śmieci – dalej od nieporządku” zorganizowało   w dniach  23-24 października 2013r. seminarium pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie – gdzie jesteśmy?” dla przedstawicieli samorządów gmin (radnych, urzędników, sołtysów), firm gospodarujących odpadami, centrów edukacji ekologicznej, nauczycieli. - więcej o Seminarium w Białymstoku

Odbyło się  ono w Hotelu POD HERBEM w Białymstoku, ul. Wiejska 49

Początek 23 października 2013r. o godz. 10.00.

Udział w seminarium był bezpłatny.

Zgłoszenia należało dokonać do dnia 18 października 2013 roku wg załączonego formularza - pobierz ... 

fax/tel. 24 2683774 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Każdy z uczestników seminarium otrzymał certyfikat uczestnictwa. RCEE w Płocku zapewniło materiały seminaryjne, wykwalifikowaną kadrę trenerów, zakwaterowanie i wyżywienie.

 


Seminarium dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w ramach projektu  pn. „Bliżej śmieci – dalej od nieporządku” zorganizowało   w dniach  16-17 października 2013r. seminarium pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie – gdzie jesteśmy?” dla przedstawicieli samorządów gmin (radnych, urzędników, sołtysów), firm gospodarujących odpadami, centrów edukacji ekologicznej, nauczycieli. - więcej o Seminarium w Legnicy

Odbyło się  ono w Hotelu Sękowski w Legnicy, ul. Gliwicka 15.

Początek 16 października 2013r. o godz. 10.00.

Udział w seminarium był bezpłatny.

Zgłoszenia należało dokonać do dnia 11 października 2013 roku wg załączonego formularza - pobierz ... 

fax/tel. 24 2683774 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Każdy z uczestników seminarium otrzymał certyfikat uczestnictwa. RCEE w Płocku zapewniło materiały seminaryjne, wykwalifikowaną kadrę trenerów, zakwaterowanie i wyżywienie.

 


Uprzejmie informujemy, iż w dniach 20 - 22  września 2013r. organizowana jest w Polsce po raz dwudziesty Kampania „Sprzątanie Świata – Polska 2013”, mająca na celu przede wszystkim refleksje nas wszystkich nad stosunkiem do otaczającego środowiska przyrodniczego, a także ograniczenie ilości wytwarzanych przez nas odpadów, likwidację dzikich składowisk odpadów oraz wszelkich innych źródeł zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, ochronę wód, Ziemi, powietrza, bioróżnorodności w tym lasów, a także wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

kliknij po zalogowaniu >>>  <<< kliknij po zalogowaniu

Trzeba się zarejestrować - kliknij ...

REGULAMINY KONKURSÓW DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 
GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH
,
SPRAWOZDANIE Z KAMPANII "SPRZATANIE ŚWIATA 2013" 


Materiały szkoleniowe oraz zdjęcia z Seminariów w Żywcu i Kutnie nt. "Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie – gdzie jesteśmy?" są już dostępne.


Seminarium dla województwa łódzkiego i świętokrzyskiego

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w ramach projektu  pn. „Bliżej śmieci – dalej od nieporządku” zorganizowało we współpracy z  EKO SERWIS Sp. z o.o. w Kutnie  w dniach  12-13 września 2013r. seminarium pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie – gdzie jesteśmy?” dla przedstawicieli samorządów gmin (radnych, urzędników, sołtysów), firm gospodarujących odpadami, centrów edukacji ekologicznej, nauczycieli. - więcej o Seminarium w Kutnie

Odbyło się ono w Hotelu Stacja Kutno, ul. Łąkoszyńska 127 w Kutnie.

RCEE w Płocku zapewniło materiały seminaryjne, wykwalifikowaną kadrę trenerów, zakwaterowanie i wyżywienie.


Seminarium dla województwa śląskiego i opolskiego

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w ramach projektu  pn. „Bliżej śmieci – dalej od nieporządku”  zorganizowało we współpracy z firmą BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu  w dniach  9-10 września 2013r. seminarium pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie – gdzie jesteśmy?” dla przedstawicieli samorządów gmin (radnych, urzędników, sołtysów), firm gospodarujących odpadami, centrów edukacji ekologicznej, nauczycieli. - więcej o Seminarium w Żywcu

Odbyło się ono w Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowym Dębina, ul. Kopernika 2, w Żywcu. 

RCEE w Płocku zapewniło materiały seminaryjne, wykwalifikowaną kadrę trenerów, zakwaterowanie oraz wyżywienie.


Materiały szkoleniowe oraz zdjęcia z Seminarium nt. "Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie – gdzie jesteśmy?" są już dostępne.


Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w ramach projektu pn. „Bliżej śmieci – dalej od nieporządku” zorganizowało w dniu 6 i 7 czerwca 2013 roku seminarium pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie – gdzie jesteśmy?”  dla przedstawicieli samorządów gmin (radnych, urzędników, sołtysów), firm gospodarujących odpadami, centrów edukacji ekologicznej, nauczycieli.

RCEE w Płocku zapewniła materiały seminaryjne, wykwalifikowaną kadrę trenerów, zakwaterowanie i wyżywienie (osoby zainteresowane noclegiem proszone są o zaznaczenie na karcie zgłoszeniowej).

Pobierz

-> Program Seminarium


Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku zorganizowało seminarium pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie – gdzie jesteśmy?” realizowane w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Bliżej śmieci – dalej od nieporządku” współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Miejsce: AGROFARMA, Gołaszewo 60A, 87-820 Kowal
Termin: 5 - 6 czerwca 2013r. Początek godz. 11.00

Udział w seminarium był bezpłatny. Organizatorzy zagwarantowali zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały seminaryjne.
Uczestnicy: przedstawiciele samorządów gmin – pracownicy gminy, radni, sołtysi, pracownicy centrów edukacji, społeczności lokalne i firmy gospodarujące odpadami.

Pobierz

-> Program Seminarium


Materiały szkoleniowe, zdjęcia oraz filmy z Konferencji nt. „Nowy model gospodarki odpadami komunalnymi – gdzie jesteśmy?” są już dostępne.


Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w ramach projektu pn. „Bliżej śmieci – dalej od nieporządku” zorganizowało Konferencję nt. „Nowy model gospodarki odpadami komunalnymi – gdzie jesteśmy?” wprowadzająca do projektu pt. „Bliżej śmieci – dalej od nieporządku” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kierowanego do przedstawicieli samorządów gmin z terenu Polski.
Termin: 21 - 22 maja 2013r.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "MAZOWSZE" w Soczewce koło Płocka

Pobierz:

-> zaproszenie

Planowany program konferencji - Konferencja I


Uwaga na umowy z odbiorcami śmieci

Umowy na odbiór śmieci nie wygasają automatycznie, dlatego najlepiej wypowiedzieć je w taki sposób, aby 30 czerwca 2013r. był ostatnim dniem ich obowiązywania. Pamiętajmy, rozwiązanie umowy nastąpi tylko na wyraźny, pisemny wniosek właściciela - pobierz ...